REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CAFE CHOPIN

§ 1

Definicje

1. Użyte w treści Regulaminu pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu; Kupujący będący osobą fizyczną musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
 3. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Przedsiębiorca – zgodnie z art. 431 Kodeksu Cywilnego oznacza osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Cafe Paterman;
 6. RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych;
 7. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://cafepaterman.pl/, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje Towar, a Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 8. Sprzedawca – jest to właściciel sklepu internetowego;
 9. Towar/towary – prezentowane i oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym produkty;
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Janusz Paterman, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6340141783, REGON 273559046, a Kupującym, nawiązana za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu;
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 13. Właściciel Sklepu Internetowego – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Janusz Paterman, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6340141783, REGON 273559046;
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towarów.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://cafepaterman.pl/, zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientami za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego.
 2. Klient przed zawarciem umowy sprzedaży jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia konta lub/i złożenia Zamówienia przez Klienta na stronie internetowej pod adresem internetowym: https://cafepaterman.pl/.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej https://cafepaterman.pl/
 5. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych przez Sprzedawcę oraz złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej jest możliwe jedynie w przypadku posiadania przez Klienta:
  1. urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową z obsługą technologii JavaScript,
  2. aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączonej obsługi plików cookies.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: office@cafepaterman.pl
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: 601 571 575 (opłata jak za połączenie lokalne według cennika operatora).
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail, jak i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą codziennie w godzinach 9.00-21.00

§ 4

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i Rejestracja Konta

 1. Klienci mają możliwość dokonania nieodpłatnej rejestracji w Sklepie internetowym, prowadzącej bezpośrednio do założenia konta.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji oraz warunkiem złożenia zamówienia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

§ 5

Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie informacje o Towarach, podając ceny brutto Towarów (uwzględniają podatek VAT).
 2. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień na asortyment występujący w sklepie internetowym tylko poprzez stronę internetową sklepu.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego następują po złożeniu przez klienta zamówienia na stronie internetowej sklepu i potwierdzeniu przez sprzedającego możliwości realizacji zamówienia.
 4. Sklep internetowy realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.
 5. Kupującymi w sklepie internetowym mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia oraz Przedsiębiorcy.
 6. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony internetowej pod adresem https://cafepaterman.pl/ 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu z wykorzystaniem poprawnie wypełnionego formularza zamówienia zamieszczonego na wyżej wymienionej stronie.
 7. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://cafepaterman.pl/, dokonać wyboru Towaru, jego rodzaju i ilości, a następnie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie, tj. sposób płatności i dostawy.
 8. Wybór zamawianych przez Klientów Towarów jest dokonywany przez ich dodanie do koszyka.
 9. Do chwili kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych przez siebie danych oraz wybranych Towarów.
 10. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe niezbędnych do zrealizowania postanowień zawieranej umowy oraz naciśnięcie przycisku dotyczącego potwierdzenia zamówienia i obowiązku zapłaty. Złożenie przez Klienta Zamówienia poprzez kliknięcie opcji „Kupuję i płacę” (lub podobny) stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 11. Realizacja zamówień internetowych odbywa się od momentu złożenia zamówienia.
 12. Umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem dotyczy tylko zakupu towaru i trwa przez czas realizacji zamówienia.
 13. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 14. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferta Sklepu była aktualna. W razie przyjęcia przez Sprzedawcę złożonego przez Klienta zamówienia na Towar aktualnie niedostępny w Sklepie, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem i poinformuje go o zaistniałej sytuacji, w tym o ewentualnym terminie dostępności danego Towaru. W razie zapłacenia przez Klienta ceny za Towar niedostępny, Sprzedawca zwróci dokonaną przedpłatę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o wygaśnięciu umowy.
 15. Zamówienie jest uznawane za wiążące i przekazywane do realizacji po dokonaniu płatności oraz jej pozytywnej weryfikacji; brak zapłaty w terminie skutkować będzie anulacją zamówienia lub opóźnieniem w jego realizacji;
 16. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

§ 6

Płatność

 1. Dla każdego zamówienia złożonego przez Klienta obowiązuje cena podana przy zamawianym Produkcie w momencie złożenia zamówienia, która jest ceną brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za zamówiony Towar w wybranej ilości oraz koszt jego dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.
 3. Klient może wybrać jeden z przewidzianych przez Sprzedawcę sposobów płatności, w tym płatność:
  1. tradycyjny przelew bankowy
  2. płatność elektroniczna Tpay
  3. płatność elektroniczna Paypal
 4. W przypadku każdego zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych.
 5. koszty transakcji finansowych ponosi Klient.
 6. Momentem zapłaty ceny jest moment uznania na rachunku Sprzedawcy.

§ 7

Dostawa

 1. Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, a dostawa zakupionych Towarów następuje na adres dostawy wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, za pośrednictwem kuriera dotyczy to wyłącznie Towaru fizycznego, zapakowanego – kawa. Towary świeże ( torty i ciasta ) – odbiór osobisty. W punktach Cafe Paterman:
  1. Chorzów, Wolności 18
  2. M1 Czeladź
  3. Katowice Rynek 1
  4. 3 Stawy, Katowice, ul. Pułaskiego 60
  5. M1 Zabrze
 2. Dostawa jest odpłatna, dokładne ceny za dostawę widoczne są w zakładce „koszty dostawy” na stronie internetowej sklepu oraz w trakcie składania zamówienia przez Klienta.
 3. Przeniesienie własności Towaru na Klienta następuje w momencie odbioru przez niego Towaru.

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 2. W związku z powyższym, prawo do odstąpienia od umowy w internetowej https://cafepaterman.pl/, jest ograniczone dla towarów takich jak wyroby cukiernicze.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, z wyłączeniem zakresu o którym mowa w ustępach poprzedzających, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży konieczne jest złożenie jednoznacznego oświadczenia informującego Sprzedawcę o podjętej decyzji. Oświadczenie powinno zostać podpisane i przesłane drogą elektroniczną na następujący adres mailowy: office@cafepaterman.pl
 4. Koszt dostarczenia oświadczenia o odstąpieniu od zamówionego Towaru i zwracanego Towaru ponosi Klient.
 5. Zwrotu otrzymanych od Klienta – Konsumenta płatności, Sprzedawca dokonuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte przy pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 7. Sprzedawca wyłącz możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży przez Przedsiębiorcę.

§ 9

Reklamacje

  1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Towary.
  2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Towaru Klient ma prawo do reklamacji Towaru po stwierdzeniu niezgodności Towaru z umową, w 3 (trzy) dniowy termin. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

ramach reklamacji Konsument może domagać się wymiany zakupionego towaru na wolny od wad, a w przypadku,
gdy wymiana nie będzie możliwa z uwagi na brak tożsamego towaru to Konsument może żądać zwrotu uiszczonej kwoty,
wówczas Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument,
chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

 1. Zgłoszenie reklamacji możliwe jest pocztą elektroniczną – reklamacje należy kierować na adres e-mail: office@cafepaterman.pl w temacie wiadomości prosimy o podanie numeru zamówienia z dopiskiem reklamacja, (przyspieszy to proces weryfikacji zamówienia)
 2. Rozpatrzenie przesłanej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż do 14 dni roboczych od momentu otrzymania formularza reklamacyjnego. O decyzji sprzedawcy Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną, lub pisemnie na adres do korespondencji. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy jest jednoznaczne z pozytywnym rozpatrzeniem reklamacji.
 3. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek od Klienta wysłanych w formie pobraniowej.
 4. Różnica pomiędzy zdjęciem produktu na stronie internetowej sklepu a jego rzeczywistym wyglądem, nie może być podstawą do reklamacji. Zdjęcia umieszczane na stronie internetowej sklepu są przykładowe i służą reklamie oraz prezentacji konkretnych Towarów.

§ 10

Gwarancja

 1. Wygląd zamawianych Towarów sporadycznie może się różnić od wyglądu produktów ze zdjęć zamieszczonych na stronie. Różnice mogą dotyczyć wyglądu, smaku i wagi, jednak bez znacznego wpływu na ogólny charakter wyrobu.
 2. Produkty dostarczane do odbiorcy są świeże i zalecamy stosownie je przechowywać max 24 godziny od daty dostarczenia towaru przez Sprzedającego w temperaturze max do 4 stopni Celsjusza

§ 11

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązujące (w szczególności Kodeksu cywilnego, oraz ustawy o prawach konsumenta).
 2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 3. Klient korzystający ze sklepu internetowego ma całkowity zakaz dostarczania treści o charakterze nieprawdziwym lub bezprawnym. Zamówienia, które posiadają takie treści nie będą realizowane. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich danych.
 4. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie do Klienta na wskazany adres e-mail wiadomości spowodowane blokowaniem wiadomości przez administratora poczty elektronicznej, oprogramowanie blokujące wiadomości poczty na urządzeniu Klienta.
 5. Do umowy sprzedaży zawartej między Sprzedawcą a Klientem znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
 6. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Sklepu oraz oświadczenia składane Sprzedawcy w postaci elektronicznej, Kupujący powinien kierować na następujący adres mailowy: office@cafepaterman.pl